Regulamin Akcji Promocyjnej ,,Program Poleceń w Sklepie Internetowym Woda z Neta”

Definicje

  1. Akcja promocyjna – akcja promocyjna na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, która organizowana jest przez Organizatora pod nazwą „Program Poleceń w Sklepie internetowym Woda z Neta”.
  2. Organizator – Organizator Akcji promocyjnej jest sklep Internetowy WODAZNETA.PL prowadzonym pod adresem https://wodazneta.pl przez: Radex Marcin Sarna z siedzibą we Wrocławiu, ul.Łódzka 10/12, 50-521 Wrocław wpisaną w CEIDG REGON: 022336295; NIP: 8961488811.
  3. Konto Użytkownika w Sklepie – konto użytkownika w Sklepie Internetowym Woda z Neta.
  4. Polecający – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie, która posiada aktywne Konto w Sklepie oraz uczestniczy w Akcji promocyjnej poprzez przesłanie bezpośrednio Polecenia wybranemu przez siebie Polecanemu. Dany Polecający może przesłać danemu Polecanemu wyłącznie jedno Polecenie. Polecającym nie może być pracownik i przedstawiciel Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  5. Polecenie – wiadomość przesyłana bezpośrednio (przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej https://wodazneta.pl/) przez Polecającego do Polecanego zawierająca wygenerowane przez Polecającego: reflink (link polecający). Link dostępny jest dla Polecającego po zalogowaniu się na stronie https://wodazneta.pl/moje-konto/myreferrals/
  6. Polecany – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie, która staje się uczestnikiem Akcji promocyjnej po otrzymaniu Polecenia od Polecającego. Polecanym nie może być pracownik i przedstawiciel Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia
  7. Uczestnik –Polecający lub Polecany.
  8. Regulamin – niniejszy regulaminu Akcji promocyjnej.
  9. Sklep Internetowy Woda z Neta – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://wodazneta.pl w którym organizowana jest niniejsza Akcja Promocyjna.

 II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 2. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 1. Do skorzystania z Akcji Promocyjnej niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari, jak również posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

III Czas i miejsce Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna trwa od 06.11.2020 do odwołania.
 1. Akcja promocyjna odbywa się w Sklepie Internetowym Woda z Neta na podstawie niniejszego Regulaminu. Organizator udostępnia na stronie internetowej https:/wodazneta.pl jako odrębny dokument Regulamin sklepu internetowego Woda z Neta, który reguluje m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez tę stronę, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, a także zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym,

 

IV Zasady Akcji promocyjnej

 1. Polecający jest uprawniony do wygenerowania, z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej https://wodazneta.pl reflinku (linku polecającego) uprawniającym Polecanego do uzyskania jednorazowej zniżki 50 zł brutto przy następnych zakupach w Sklepie Internetowym Woda z Neta jeżeli pierwsze zrobi zakupy za minimum 500 zł brutto bez kosztów dostawy.
 2. Polecający jest uprawniony do przesłania Polecanemu ww. reflinka wraz z kodem rabatowym w Poleceniu.
 3. Polecany jest uprawniony do skorzystania ze swojego kodu rabatowego po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika w Sklepie.
 4. Jeżeli Polecany dokona poprzez reflink zakupów w Sklepie internetowym Woda z Neta za minimum 500 zł brutto bez kosztów dostawy wówczas Polecający otrzyma mailowo unikatowy, jednorazowy kod rabatowy (ważny wyłącznie w okresie obowiązywania Akcji lecz nie dłużej niż 30 dni) upoważniający Polecającego do jednorazowej zniżki 50 zł brutto przy zakupach w Sklepie Internetowym Woda z Neta.
 5. Polecający aby skorzystać ze swojego kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zalogować się do swojego Konta Użytkownika w Sklepie.
 6. Dany Uczestnik nie może skorzystać z Akcji promocyjnej najpierw jako Polecający a następnie jako Polecany.
 7. Dany Uczestnik tylko raz będzie mógł skorzystać z Akcji Promocyjnej jako Polecany.
 8. Polecający może przesłać danemu Polecanemu wyłącznie jedno Polecenie.
 9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu.
 10. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@wodazneta.pl Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

VI Reklamacje

 1. W przypadku uwag lub zastrzeżeń dotyczących sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnik może złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona przez Uczestnika w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora: kontakt@wodazneta.pl
 2. Celem ułatwienia Uczestnikowi złożenia reklamacji, Organizator rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również żeby zawierało powód reklamacji, przy czym zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Z powyższych zaleceń Organizatora Uczestnik nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Uczestnik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń również przed sądami powszechnymi,
 5. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia informacji podanych przez Uczestnika w reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Uczestnika wskazanymi w tej reklamacji.
 6. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VII. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, to jest danych osobowych Polecających, jest Organizator. Dane osobowe Polecających przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym paragrafie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Poleceń skutkuje brakiem możliwości wzięcia w nim udziału i korzystania z dostępnych w ramach Programu Poleceń możliwości, a niepodanie danych osobowych niezbędnych do złożenia ewentualnej reklamacji zgodnie z postanowieniami Punktu VI Regulaminu uniemożliwi Organizatorowi jej rozpatrzenie.
 1. Dane osobowe Polecających mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. realizacji zobowiązań Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie w związku z udziałem Polecającego w Programie Poleceń, w tym w szczególności identyfikacji Polecającego jako osoby uprawnionej do otrzymania od Organizatora świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z udziałem w Programie Poleceń, w tym informowania o naliczeniu rabatów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrywania reklamacji związanych z uczestnictwem w Programie Poleceń na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Poleceń, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Organizatora i udzielania na nie odpowiedzi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. monitorowania sposobu korzystania z Programu Poleceń, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu (np. w zakresie ilości poleceń realizowanych przez Polecającego wobec tego samego Polecanego), co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. W przypadku danych osobowych Poleconych, Organizator informuje, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie w jakim występować będą oni w roli Użytkowników Sklepu w rozumieniu aktualnie obowiązującego Regulaminu Sklepu Internetowego Woda z Neta, dostępnego pod adresem: https://wodazneta.pl/regulamin-sklepu/, którzy skorzystali z rabatu przekazanego w postaci linku przez Polecającego.
 2. Dane osobowe Polecających mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Organizatorowi w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Programu Poleceń takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Programem Poleceń, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Programu Poleceń, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Organizatora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, takim jak kancelarie prawne oraz firmy doradcze;
 1. Dane osobowe Polecających mogą być przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Organizatora z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie powyżej). W takim wypadku Organizator gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres uczestnictwa Polecających w Programie Poleceń zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a ponadto:
 1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z udziałem w Programie Poleceń,
 2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Organizator lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Polecający w związku z zawartą umową, o której mowa wyżej),
 3. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Organizatora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 4. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania– przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
 5. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas udziału Polecającego w Programie Poleceń lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 6. Organizator zapewnia każdemu Polecającemu prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących mu uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich
 7. sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także praw wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Polecającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Organizatora będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Polecającemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 10. Organizator nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Polecających w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.
 11. Polecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kuponami, programami lojalnościowymi.
 1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://wodazneta.pl/
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie.
  2. przyczyny organizacyjne lub techniczne, w szczególności:
   1. zmiany z zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności w tym zmiany jej profilu, wprowadzanie nowych usług lub udogodnień zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
   2. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Woda z Neta.
 1. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://wodazneta.pl/ informacji o zmianie Regulaminu.
 1. Uczestnik, który podał swój adres email zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu dodatkowo przez

przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Uczestnika nie wcześniej niż po upływie. 30 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wpłyną na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany.

Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw Uczestników wynikających z przepisów prawa. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach