Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego wodazneta.pl

obowiązuje od 22 kwietnia 2020 roku
Aktualizacja 01.06.2022

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie Internetowym WODAZNETA.PL prowadzonym pod adresem https://wodazneta.pl przez:

RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą we Wrocławiu, ul.Swojczycka 21-41, 51-501 Wrocław
KRS:0000961895, NIP:8952239681

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem:

-              RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Swojczycka 21-41, 51-501 Wrocław

-              pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wodazneta.pl,

-              pod numerem telefonu: 603179655 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

 1. Sklep internetowy WODAZNETA.PL, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów, w szczególności z branż spożywczej .

 II. Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Kupujący– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).
 3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający– RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 6. Produkt– rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego, jak też rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego WODAZNETA.PL; doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży; na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz warunki sprzedaży określone w niniejszym Regulaminie; Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 8. Sklep Internetowy WODAZNETA.PL (dalej też: Sklep, Sklep Internetowy)– serwis internetowy dostępny pod adresem  https://wodazneta.pl, za pośrednictwem którego  Kupujący może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz kupić produkt u Sprzedającego;
 9. Strona– Sprzedający i Kupujący.
 10.   Strona Sklepu (dalej też: strona sklepu  internetowego)– każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem  https://wodazneta.pl.
 11.   Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego uzewnętrznione przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) lub przekazane Sprzedającemu e-mailem albo w rozmowie telefonicznej, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12.   Potwierdzenie Zamówienia– wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Kupujący samodzielnie wypełnił zdalnie w sklepie internetowym), potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

 

III.   Zasady ogólne

 1. Zawartość stron sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  art. 66 § 1 oraz art. 543 Kodeksu cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na stronach sklepu są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu informacja o produktach była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych produkty nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.
 2. Rejestracja wymaga od Kupującego zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w sklepie internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych. Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 3. W przypadku, gdy formularz wypełnia Kupujący będący Konsumentem obowiązany jest on podać następujące dane:

1)     imię i nazwisko Kupującego
2)     adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego,
3)     numer telefonu kontaktowego Kupującego;
4)     adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
5)     adres do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy), w przypadku gdy zamawiany towar ma być dostarczany pod inny adres niż adres zamieszkania Kupującego.

 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Kupujący będący  przedsiębiorcą obowiązany jest on podać następujące dane:

1)     firmę,
2)     Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3)     adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

4)     adres do wysyłki, w przypadku gdy  zamawiany towar ma być dostarczany pod inny adres niż siedziba firmy.

4)     imię i nazwisko osoby do kontaktu,
5)     adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby do kontaktu,
6)     numer telefonu kontaktowego.

 1. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
 2. W procesie rejestracji Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło.
 3. Wymaganymi klauzulami, niezbędnymi do założenia konta, złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest:

1)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania
i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu realizacji składanych przez Kupującego Zamówień;

2)     oświadczenie o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacja Regulaminu.

 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.

 

 V. Ceny

 1. Ceny towarów są podane przy towarze.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie  https://wodazneta.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 3. Ceny Towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Cena Towaru, który w chwili Zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Kupujący zostanie poinformowany o zmianie ceny przed realizacją Zamówienia.
 5. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, na który na stronie sklepu wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przed realizacją zamówienia.
 6. W przypadkach wskazanych powyżej w pkt V.4 i pkt V.5, Kupujący może anulować Zamówienie.

 VI. Zamówienia

A. Zasady wspólne

 1. W Sklepie Internetowym można złożyć Zamówienie w następujący sposób:

1)     wypełniając stosowny formularz na stronie  https://wodazneta.pl (rejestracja nie jest niezbędna);
2)     wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@wodazneta.pl;
3)     dzwoniąc pod numer 603 179 655 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.
 2. Za pomocą strony sklepu oraz wysyłając wiadomość e-mail Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Telefonicznie Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i ma moc obowiązującą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego lub na podany przez Kupującego numer telefonu komórkowego SMS'a, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie: „Potwierdzenie Zamówienia”).

Za moment doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

Za moment doręczenia wiadomości SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się chwila gdy została ona poprawnie przyjęta przez operatora telekomunikacyjnego Kupującego i przesłana skutecznie przez niego na terminal końcowy (telefon komórkowy Kupującego).

 1. Treść złożonego zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego regulaminu sklepu internetowego WODAZNETA.PL w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Kupującemu poprzez przesyłanie jako Potwierdzenie Zamówienia (e-mail lub SMS) ze stosownymi linkami do treści Regulaminu.
 2. Zamówienia potwierdzone do realizacji  (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) nie mogą być anulowane.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.B. Zamówienia składane przez Internet i wysłanie wiadomości e-mail
  1. W celu złożenia zamówienia Kupujący - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

1)     wybiera produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
2)     wybiera sposób dostawy produktu, dostępny dla danego produktu;
3)     wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w sklepie internetowym;
4)     weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów, miejsce odbioru, sposób dostawy towaru, danych Kupującego oraz cenę za produkt i cenę za dostawę produktów oraz formę płatności;
5)     potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu;
6)     wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia;
7)     zaznacza opcję „Kupuję i płacę która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, oraz potwierdza, że Kupujący wie, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

2. W celu złożenia Zamówienia przez wysłanie wiadomości e-mail, Kupujący zobowiązany jest w treści tej wiadomości:

1)     określić produkt jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, modelu/typu, kodu produktu;
2)     określić sposób dostawy produktu, zgodnie z podanymi na stronie sklepu dostępnymi sposobami dostawy;
3)     określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
4)     potwierdzić, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu;
5)     wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia (dotyczy osób fizycznych/Konsumentów nie będących przedsiębiorcami);
6)     podać odpowiednio dane wskazane w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaminu.

3. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: WODAZNETA.PL - Zamówienie nr__").

4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia).

C. Zamówienia składane telefonicznie

 1. Zamówienia są składane telefonicznie poprzez kontakt Kupującego ze Sprzedającym pod numer 603 179 655 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).
 2. Składając zamówienie telefonicznie Kupujący:

1)     zobowiązany jest podać przedstawicielowi Sprzedającego  swoje dane osobowe w zakresie wskazanym odpowiednio w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaminu;
2)     złożyć ustne zapewnienie, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie sklepu
oraz go akceptuje;
3)     złożyć ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia (dotyczy osób fizycznych/Konsumentów nie będących przedsiębiorcami);
4)     określić Towar jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, modelu/typu, kodu produktu;
5)     określić sposób dostawy Towaru, zgodnie z podanymi na stronie sklepu dostępnymi sposobami dostawy towaru;
6)     określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym.

3. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Kupującemu na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” albo na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.

 

VII. Płatność

 1. Należność za dane Zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych produktów oraz kosztów ich transportu.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu produktów powiększoną o koszty dostawy oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z produktem.
 3. Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:

1)     przelew na rachunek bankowy Sprzedającego - wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedającego podany na Stronie Sklepu Internetowego: https://wodazneta.pl/kontakt.

2)     płatność za pomocą sytemu PayPal lub Przelewy24

 1. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub on-line, Kupujący powinien uiścić cenę niezwłocznie, Zamówienie realizowane po otrzymaniu zapłaty.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wybrania sposobu płatności:

1)     przelewem  - natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
2)     system PayPal lub Przelewy24 - natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego

 1. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie Sklepu Internetowego na początku składania zamówienia.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem).
 3.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VIII.       Dostawa

 1. Zamówiony produkt  jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony produkt będzie dostarczany przesyłką kurierską lub przez Sprzedającego (Wrocław i powiat wrocławski) . Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Kupujący może również odebrać zamówiony produkt osobiście w magazynie we Wrocławiu, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.
 3. Na czas dostawy i otrzymania zamówionego produktu składa się:

1)     czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki (kompletowanie produktów, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
2)     czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Zamówiony produkt powinien być dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 3-tego dnia od potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie ze względu na braku produktu w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie anulować Zamówienie, bądź też zrezygnować tylko z produktów, których brak wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 2. Przy każdym produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, w okienku "Termin realizacji", pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówionego produktu, który liczony jest od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej do momentu doręczenia.
 3. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy przez kuriera jest zależny od rodzaju produktów oraz wielkości zamówienia i wynosi 19,90 zł brutto lub 116,84 złotych brutto poza powiat Wrocław, a dostawa realizowana przez sprzedającego na terenie powiatu wrocławskiego wynosi 20 złotych brutto.
 5. Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej podane są w cenniku dostaw (https://wodazneta.pl/koszty-i-formy-dostawy/).
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności.

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia produktu należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny
(druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży lub paragonem fiskalnym zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu uszkodzonej przesyłki ponosi Sprzedający.

Kiedy produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

 1. Z chwilą odbioru produkt staje się własnością Kupującego.
 2. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca zamiast rachunku wystawia fakturę VAT. Prośbę i dane do faktury VAT Zamawiający przekazuje w trakcie składania zamówienia na stronie sklepu..

 IX. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztówz zastrzeżeniem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (firma kurierska), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Zamawiający przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu, powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
  W przypadku posiadania przez produkty wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:
  – nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć,

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Zamawiającego,

– nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została wydana Zamawiającemu w stanie niezupełnym reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym  drogą pocztową na adres: RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Swojczycka 21-41 51-501 Wrocław

- zostać wysłane drogą mailową na adres: kontakt@wodazneta.pl,

- poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://wodazneta.pl/regulamin-sklepu/  ("Odstąpienie od umowy - 14 dni").

 1. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 2. W celu dokonania zwrotu, Zamawiający odsyła zakupiony towar na adres wskazany przez Sprzedającego, na koszt własny.
  5. Zwrot jest możliwy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, a jego opakowanie jest nienaruszone. Zwracany produkt należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem zakupu tj. rachunkiem lub fakturą VAT.
  6. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego. Koszt wysyłki i odesłania produktu nie podlega zwrotowi. Zwrot produktu bez dokumentu zakupu nie podlega rekompensacie.
  7. W przypadku otrzymania produktu innego niż zamawiany lub uszkodzonego, koszty wysyłki związane z wymianą produktu na prawidłowy ponosi Sprzedawca.

8.W przypadku zwrotu produktu z winy Zamawiającego, Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
9. Sprzedawca oferuje wyłącznie nowe produkty, przed wysłaniem są one dokładnie sprawdzane przez Sprzedawcę. W przypadku gdy przesłany produkt posiada wadę fabryczną lub uszkodzenie powstałe podczas dostawy, Zamawiający może odesłać otrzymany produkt i żądać rekompensaty. Sprzedawca gwarantuje wymianę na pełnowartościowy produkt lub zwrot pieniędzy.
10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia na adres poczty elektronicznej kontakt@wodazneta.pl

X. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących będących Konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez akceptację za pomocą stosownej Klauzuli.
 5. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 7. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane powyżej w pkt 4, jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Kupujący może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego oraz innych informacji handlowych.
 10. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Kupującego poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym przedsiębiorcą, na tle wykonania Umowy Sprzedaży na odległość podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://wodazneta.pl/regulamin-sklepu/
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie  https://wodazneta.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 22 kwietnia 2020 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
   Potwierdź kupon